HEIM /

alle_i_sirkel_med_logo.jpg

Visjonar og verdiar

Alle menneske er unike, uerstattelege og like mykje verd. Ulstein Arbeidarparti vil arbeide for at kvart menneske skal få likeverdig høve til å utvikle evnene sine, og gjere draumen om ei godt liv mogleg. Ikkje for nokre få, ikkje for fleirtalet, men for alle. Ulstein Arbeidarparti strevar ikkje etter likskap, men likeverd.

For å få dette til treng vi jamnare fordeling av verdiane i samfunnet. Utan sosial tryggleik, ingen verkeleg fridom. Vi skal sjå kvarandre og løfte velferdsoppgåvene i fellesskap. Solidaritet mellom menneske er ein føresetnad for å skape eit slikt samfunn, og det skal prege vår politikk.

Ulstein Arbeidarparti vil

  • prioritere oppvekstvilkåra til barn og unge •

  • legge til rette for at Ulstein er ein god kommune for alle sine innbyggarar •

  • vere ein modig pådrivar for å løfte og utvikle lokalsamfunnet, i lag med kommune, næringsliv og frivillige

|