HEIM /

renathe_ser_mot_kamera_staar-_ring_ii.jpg

Helse – meistring heile livet

Ulstein Arbeidarparti vil sikre innbyggarane det helsetilbodet og dei omsorgstenestene dei treng i alle livsfasar. Vi skal ha fokus på tidleg innsats,og styrke dei helsefremjande tiltaka. Det er betre både for einskildindividet og lokalsamfunnet, om vi kan førebygge i staden for å reparere.

Ulstein Arbeidarparti vil

  • arbeide for utvida opningstider ved helsestasjon for ungdom
  • satse på førebygging og tidlig innsats, med betre folkehelse og meir fysisk aktivitet
  • styrke arbeidet med kvardagsmeistring i den heimebaserte omsorga, slik at fleire kan få oppfylt ønsket om å bu trygt i eigen heim
  • legge tilrette for at frivillegheita kan bidra i eldreomsorga.
  • ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å heve kvaliteten på pasientbehandling og auke pasientsikkerheita
  • sette inn tiltak for å motverke einsemd, og styrke den psykiske helsa
  • legge tilrette for heile stillingar i helse og omsorg
  • ikkje privatisere og sette ut helse og omsorgstenester på anbod
  • legge til grunn universell utforming ved alle planlegging og utbygging i kommunen
|