OPEN, MODIG, PÅLITELEG
OPEN, MODIG, PÅLITELEG
OPEN, MODIG, PÅLITELEG
PROGRAMMET
Visjonar og verdiar
Alle menneske er unike, uerstattelege og like mykje verd. Ulstein Arbeidarparti vil arbeide for at kvart menneske skal få likeverdig høve til å utvikle evnene sine, og gjere draumen om ei godt liv mogleg. Ikkje for nokre få, ikkje for fleirtalet, men for alle. Ulstein Arbeidarparti strevar ikkje etter likskap, men likeverd.
Les meir
Ein god barndom og trygg oppvekst for alle
Alle barn og unge skal oppleve at det er godt å vekse opp i Ulstein kommune. Vi skal gi barna det beste grunnlaget for å bli framtida sine innbyggarar. Då må vi ha skular og barnehagar med plass til alle, som er framtidsretta, har god kvalitet og eit godt skulemiljø. Ulstein Arbeidarparti går til val på å bevare og vidareutvikle skulestrukturen vi har i dag, og ei satsing på ny kommunal barnehage. Vi skal ha nullvisjon mot mobbing og ei vidare satsing på MOT. Ulstein Arbeidarparti satsar på framtida vår.
Les meir
Helse – meistring heile livet
Ulstein Arbeidarparti vil sikre innbyggarane det helsetilbodet og dei omsorgstenestene dei treng i alle livsfasar. Vi skal ha fokus på tidleg innsats,og styrke dei helsefremjande tiltaka. Det er betre både for einskildindividet og lokalsamfunnet, om vi kan førebygge i staden for å reparere.
Les meir
Les heile programmet
Kjære veljar
I Ulstein kommune skal du som innbyggar leve det gode kvardagslivet fullt og heilt - heile livet. Vi som er politikarar skal legge tilrette for tryggleik, positiv utvikling og ikkje minst gode kommunale tenester.
Les mer
Ein god barndom og trygg oppvekst for alle
Alle barn og unge skal oppleve at det er godt å vekse opp i Ulstein kommune. Vi skal gi barna det beste grunnlaget for å bli framtida sine innbyggarar. Då må vi ha skular og barnehagar med plass til alle, som er framtidsretta, har god kvalitet og eit godt skulemiljø. Ulstein Arbeidarparti går til val på å bevare og vidareutvikle skulestrukturen vi har i dag, og ei satsing på ny kommunal barnehage. Vi skal ha nullvisjon mot mobbing og ei vidare satsing på MOT. Ulstein Arbeidarparti satsar på framtida vår.
Les mer
Helse – meistring heile livet
Ulstein Arbeidarparti vil sikre innbyggarane det helsetilbodet og dei omsorgstenestene dei treng i alle livsfasar. Vi skal ha fokus på tidleg innsats,og styrke dei helsefremjande tiltaka. Det er betre både for einskildindividet og lokalsamfunnet, om vi kan førebygge i staden for å reparere.
Les mer
Kultur og idrett – raust og inkluderande samfunn
Det gode oppvekstmiljøet skapar vi i fellesskap. Ulsteinsamfunnet er kjent for å skape gull av gråstein. Idretten og den frivillige dugnadenhar vore viktige pådrivarar for å skape denne kulturen. Desse verdiane ønsker vi å bygge vidare på.
Les mer
Samskaping med næringslivet
Ulstein Arbeidarparti har etablert, og vil vidareutvikle god samhandling med det lokale næringslivet. Vi vil bidra til så gode lokale rammevilkår som råd er. Vi vil vere ein pådrivar for at aktivt lokalt eigarskap skal oppleveein meirverdi ved å engasjere seg i og ta medansvar for store og små lokale prosjekt. Samhandlingsprosjekt mellom det offentlege og det private kan vere med å få starta opp og få fortgang i prosjekt som det offentlege åleine ikkje vil makte å realisere. 
Les mer
FLEIRE NYHENDE

Vi vil arbeide for at kvart menneske skal få likeverdig høve til å utvikle evnene sine.

Ulstein Arbeidarparti

Les meir
Kandidatar
Renathe Rossi-Kaldhol
1. plass
Magne Gurskevik
2. plass
Magnar Hatløy
3. plass
Hanne Notøy
4. plass
Aurora Dimmen Bratli
5. plass
Ivar Mork
6. plass
Alle Kandidatar
Siste nytt frå Facebook
Følg oss på instagram
dette meiner vi om
Oppvekst Vi vil styrke einskapsskulen fordi han er ein berebjelke for likevel og rettferd.
Helse Vi vil styrke førebygging og tidlig innsats og tenke folkehelse i alle kommunale tiltak.
Kultur Det gode oppvekstmiljøet skapar vi i fellesskap. Ulsteinsamfunnet er kjent for å skape gull av gråstein.

Les heile programmet